Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej Tęcza

Celem działania klubu jest aktywizacja społeczna młodzieży +15 stanowiącej grupę docelową projektu.

Działania mają na celu poradnictwo psychospołeczne i edukacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka. W ramach projektu uczniowie uczesttniczą w następujących zajęciach:

 1. warsztaty zawodoznawcze
 2. kurs informatyczny
 3. kurs językowy
 4. Coolkultura – wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, których celem jest wprowadzenie ucznia w świat kultury wysokiej, wskazanie możliwości spędzania wolnego czasu.
 5. pogotowie edukacyjne. Jest nowatorską formą indywidualnego wsparcia polegającą na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla uczniów, z przedmiotów szkolnych, w których w trakcie nauki napotykają na trudności.
Finansowanie projektu
 • fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 • program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • dziedzina: praca i integracja społeczna
 • wartość projektu: 711 890.00 zł
 • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 605 106.50 zł