Obywatelski Otwock

Dane statystyczne

Wybrane dane statystyczne dotyczące ludności. Stan w 2014 r.:
 1. Ludność: 45 025
 2. Ludność na 1 km2: 952
 3. Kobiety na 100 mężczyzn: 113
 4. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym: 65,6
 5. Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł: 3080
 6. Wydatki ogółem z budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł: 2864
 7. Lesistość w %: 38,0
 8. Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. mieszkańców: 49
 9. Pracujący na 1000 mieszkańców: 202
 10. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w%): 5,7
 11. Ludność - w % ogółu ludności - korzystajaca z instalacji:
  1. wodociągowej: 69,4
  2. kanalizacyjnej: 82,8
  3. gazowej: 64,7
 12. Podmioty w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańcow: 2276
Wybrane dane demograficzne na 2014 r.:
 1. Ludność: 45 025
 2. Kobiety: 23 885
 3. Mężczyźni: 21 140
 4. Urodzenia żywe: 466
 5. Zgony: 514
 6. Przyrost naturalny: -48
 7. Saldo migracji ogółem: 47
 8. Ludność w wieku:
  1. przedprodukcyjnym: 8 200
  2. produkcyjnym: 27 197
  3. poprodukcyjnym: 9 628

Opracowane na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie


Artykuły