Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Amest Otwock Sp. z o. o. (Sater Otwock Sp. z o.o.)

Postępowanie w sprawie wydania na wniosek Sater Otwock Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku” na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr  ew.: 1, 2, 3, 4, 6/1, 9, 10, 11 obr. 198, oraz dz. nr 23 obr. 197 w Otwocku.
 1. Spółka Sater Otwock w dniu 20 grudnia 2013r.o złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku”.
 2. W wyniku postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Otwocka w dniu  6 lipca 2015r. po raz pierwszy została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji (Decyzja Nr 222/15 znak WGGR 6220.12.2013). Główną przyczyną odmowy było nieuzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, którego stanowisko jest wiążące dla organu prowadzącego postępowanie
 3. Od Decyzji Nr 222/15 z dnia 6 lipca 2015r. odwołał się wnioskodawca oraz Stowarzyszenie Zielony Kasztel, będące stroną postępowania.
 4. Orzeczeniem z dnia 6 listopada 2015r. znak KOA/2361/Oś/15 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Otwocka oraz przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
 5. W trakcie ponownego rozpatrywania wniosku Spółki Sater Otwock, w wyniku udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz ponownych analiz prawa miejscowego, Prezydent Miasta Otwocka wydał w dniu 30 marca 2016r. Decyzję nr 80/16 znak WGGR 6220.12.2013 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań, stwierdzając, że planowane przez Spółkę przedsięwzięcie jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dla obszaru objętego wnioskiem Spółki przewiduje wyłącznie funkcję składowiska odpadów, nie przewiduje zaś lokalizacji dodatkowych instalacji przetwarzania odpadów.
 6. Od Decyzji nr 80/16 z dnia 30 marca 2016r. odwołał się wnioskodawca – Spółka Sater Otwock.
 7. Decyzją znak KOA/1749/Oś/16 z dnia 22 lipca 2016r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło w/w Decyzję Prezydenta Miasta Otwocka i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Strony postępowania zostały poinformowane o tym fakcie w drodze obwieszczenia opublikowanego w dniu 9 sierpnia 2016r.
 8. Pismem z dnia 31 sierpnia 2016r. Prezydent Miasta Otwocka zwrócił się do pełnomocnika Spółki Sater Otwock o potwierdzenie, czy wnioskodawca podtrzymuje swój wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czy wszelkie dane i informacje podane w tym wniosku są aktualne.
 9. Pismem z dnia 12 września 2016r. (data wpływu 13.09.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze poinformowało Prezydenta Miasta Otwocka o złożeniu przez Stowarzyszenie „Zielony Kasztel” skargi na decyzję SKO z dnia 22 lipca 2016r. i zwróciło się o przekazanie dokumentacji sprawy w celu przekazania całości akt sprawy wraz ze złożoną skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 10. W dniu 19 września 2016r. do Urzędu Miasta Otwocka wpłynęło pismo pełnomocnika Amest Otwock Sp. z o.o. (wcześniej Sater Otwock Sp. z o.o.) z dnia 15 września 2016r. potwierdzające podtrzymanie przez Spółkę wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 11. W dniu 6 października 2016r. zostało opublikowane w BIP Miasta Otwocka zaproszenie Prezydenta Miasta Otwocka do złożenia ofert cenowych na wykonanie zadania pt: „Sporządzenie specjalistycznej opinii urbanistycznej w zakresie stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr  ew.: 1, 2, 3, 4, 6/1, 9, 10, 11 obr. 198, oraz dz. nr 23 obr. 197 w Otwocku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego dla terenu przewidzianego pod w/w inwestycję.”