RIPOKi

Sprawy prowadzą:

- w zakresie bieżących interwencji: zespół Eko-Patrol, bud. C, pok. 4, tel. 22 779 20 01 w. 172, 605-219-979

- w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: inspektor Marta Szymańska, bud. C, pok. 4, tel. 22 779 20 01 w. 171

 
Tzw. RIPOKi to instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w obowiązującym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. WPGO dla województwa mazowieckiego jest dokumentem strategicznym w zakresie gospodarki odpadami w województwie, przygotowywanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, a przyjmowanym w drodze uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. 

W granicach administracyjnych Miasta Otwocka funkcjonuje jeden RIPOK – jest nim składowisko odpadów komunalnych zarządzane przez Spółkę Amest Otwock (d. Sater Otwock Sp. z o.o.), położone przy południowo-wschodniej granicy terenu miasta.

W bliskim sąsiedztwie Miasta Otwocka od strony wschodniej, w Woli Duckiej na terenie Gminy Wiązowna znajduje się inny RIPOK – zakład firmy P.P.H.U. LEKARO, zajmujący się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Niniejsza zakładka ma na celu bieżące informowanie Mieszkańców o sprawach prowadzonych przez Urząd Miasta Otwocka, toczących się postępowaniach dotyczących terenu składowiska zarządzanego przez Amest Otwock Sp. z o.o. oraz o działaniach podejmowanych przez Miasto Otwock w celu ograniczenia uciążliwości RIPOKów w ramach właściwości rzeczowej i miejscowej, przewidzianej prawem dla organów gminy. 

DIALOG SPOŁECZNY

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że możemy udostępnić zainteresowanym informacje dotyczące składowiska Amest Otwock Sp. z o.o. znajdujące się w posiadaniu Urzędu Miasta Otwocka. W tym celu należy zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka - w zależności od rodzaju żądanych informacji - z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 j.t.) lub o udostępnienie informacji o środowisku na podstawie art. 4 i art. 12 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2016r. poz. 353).

Informujemy, że zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) i na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku, za udostępnianie informacji mogą zostać naliczone opłaty określone w w/w Rozporządzeniu. Opłaty mogą zostać naliczone także w na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontakt

Wszelkie zgłoszenia dotyczące uciążliwości RIPOKów, uwagi, obserwacje i spostrzeżenia odnośnie działalności składowiska Amest Otwock Sp. z o.o. i P.P.H.U. Lekaro możecie Państwo zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka:

tel. 22 779 20 01 w. 171

e-mail: srodowisko@otwock.plArtykuły