Natura 2000

Obszary sieci Natura 2000 w granicach Miasta Otwocka

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody. W  Polsce została wprowadzona w 2004r. w ramach realizacji obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Głównym celem utworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest ochrona różnorodności biologicznej oraz zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Podstawą tworzenia i warunków ochrony obszarów Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy tzw.: Dyrektywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa:

  • Dyrektywa ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) - określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem;
  • Dyrektywa siedliskowa (Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) - ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

  Dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
  • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).
Więcej informacji na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 można odnaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

http://www.gdos.gov.pl/natura-2000

oraz – odnośnie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim – na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:

http://warszawa.rdos.gov.pl/natura-2000

W granicach administracyjnych Miasta Otwocka znajdują się fragmenty dwóch obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000:

  • PLB140004 Dolina Środkowej Wisły (OSO)

Mapa w Geoserwis GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLB140004

Do pobrania:

ikona strzałka Standardowy formularz danych dla obszaru przygotowany przez GDOŚ

  •  PLH140025 Dolina Środkowego Świdra (SOO)

Mapa w Geoserwis GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH140025

Do pobrania:

ikona strzałka Standardowy formularz danych dla obszaru przygotowany przez GDOŚ


Artykuły