Odpady

Sprawy prowadzą:
podinspektor Monika Romsicka

bud. C, pok. 4, tel. 22 779 20 01 w. 172

inspektor Krzysztof Dziedzic

bud. C, pok. 4, tel. 22 779 20 01 w. 172

 

Procedura wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Zgodnie z ustawą o odpadach przez posiadacza odpadów rozumie się  wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

W przypadku nieusunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z takiej nieruchomości (z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami).

W decyzji nakazującej usunięcie odpadów określa się w szczególności:

1)    termin usunięcia odpadów;

2)    rodzaj odpadów;

3)    sposób usunięcia odpadów.

Wydział Ochrony Środowiska przyjmuje zgłoszenia dotyczące gromadzenia odpadów na nieruchomościach, które nie zostały wskazane w decyzjach administracyjnych właściwych organów (np. Starosty Otwockiego) jako miejsca zbierania, magazynowania, składowania czy przetwarzania odpadów. Wobec właścicieli takich nieruchomości postępowanie w sprawie nakazu usunięcia odpadów wszczynane jest z urzędu.

 


Artykuły