Zadania Wydziału Ochrony Środowiska

logoDo zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenach nieleśnych z wyłączeniem nieruchomości będących w zakresie kompetencji Starosty.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną wody, powietrza atmosferycznego, gleby oraz ograniczeniem hałasu
 3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 4. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu.
 5. Opiniowanie projektów prac geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych oraz koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.
 6. Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
 7. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z wyłączeniem zagadnień dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
 8. Prowadzenie spraw dot. zmiany stanu wody na gruncie.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym.
 10. Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym.
 11. Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 12. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz spraw związanych z prowadzeniem hodowli i utrzymaniem psa rasy agresywnej.
 13. Prowadzenie rejestrów w tym publicznie dostępnego rejestru danych o środowisku w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 14. Prowadzenie spraw związanych z zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczących: poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków, emisji pyłów lub gazów do powietrza z obiektów oraz środków transportu.
 15. Dysponowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska.
 16. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem i usuwaniem wyrobów azbestowych oraz nadzór nad realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 17. Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.