Pozytywne wyniki kontroli WFOŚiGW

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

06/09/2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 5.09.2017 r. przeprowadził kontrolę realizacji umowy Nr 0116/16/OZ/D z dnia 31.05.2016 r. dot. dofinasowania realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – IV Etap”.

Zgodnie z w/w umową Miasto Otwock w 2016 r. otrzymało dotację w wysokości 21 760 zł dzięki czemu odebrano i oddano do utylizacji 89,45 Mg odpadów zawierających azbest z 46 nieruchomości.

Kontrola wykazała, że realizacja zadania odbyła się zgodnie z postanowieniami umowy dotacji. Nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

W 2017 r. Miasto Otwock złożyło kolejny wniosek do WFOŚiGW w Warszawie na dofinasowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka –V Etap”

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW w dniu 11 lipca 2017 r. Dotacja w wysokości 27 754 zł (co stanowi 85% kosztu zadania) pozwoli na demontaż, odbiór i utylizację 97,53 Mg odpadów zawierających azbest z 62 nieruchomości.