Pozwolenie zintegrowane dla P.P.H.U. Lekaro

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

27/10/2016

W dniu 7 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka skierował do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o udzielenie informacji – na jakim etapie znajduje się postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla firmy P.P.H.U. Lekaro.

ikona strzałka Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

ikona strzałka Odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19.10.2016r.

Z informacji zawartych w piśmie Marszałka wynika, że postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla P.P.H.U. Lekaro jest w toku. Marszałek zawiadamia, że zgodnie z art. 44 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.

W związku z powyższym – w świetle aktualnych problemów dotykających mieszkańców powiatu otwockiego w wyniku działalności RIPOKów - informujemy organizacje ekologiczne działające na terenie naszego powiatu o możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z w/w ustawy.