Posiedzenie połączonych wszystkich stałych Komisji Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

29/11/2016 9.00

Posiedzenie połączonych wszystkich stałych Komisji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 30 listopada 2016 roku o godz. 9.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017;
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok oraz omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027;
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.