Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

09/05/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r.; o godzinie 16:30 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Zapoznanie się i rozpatrzenie pism:
a)          Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku z dn. 28 marca 2019 roku dot. Sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Otwocku za 2018 rok,
b)         Prezesa Zarządu Fundacji „Aby żyć” z dn. 3 kwietnia 2019 roku dot. wsparcia samorządu w realizacji działań zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie,
c)          Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock-Wólka Mlądzka dot. dofinansowania na zakup umundurowania specjalnego,
4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
5.       Rozpatrzenie wniosków dot. strefy płatnego parkowania:
a)       Dyrektora Sądu Rejonowego w Otwocku z dn. 27 marca 2019 roku,
b)       Farmacji Polskiej Apteki Głównej Sp. z o.o. z dn. 22 marca 2019 roku,
c)       Onitra Sp. kom z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
6.       Sprawy różne, wolne wnioski.
7.       Zakończenie obrad.