Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

18/01/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r.;o godzinie: 16:00 w miejscu: Aula Urzędu Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia AUTOPOPRAWKA:

1. Stwierdzenie kworum

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;

b) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

c) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określania zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania      

4. Rozpatrzenie wniosku o wyłączenie ze sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Parku Miejskiego.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.