Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

09/06/2017 16:15

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia  i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek   dn. 13 czerwca  2017 roku o  godz. 16:15 w bud. C pok. 5 A .

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Otwocka.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski;
  4. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Otwocka.
  5. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
  6. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2016 r.
  7. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia.28.04.2017r. Nr.7199/17DJ. „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta Otwocka.”
  8. Zakończenie obrad.