Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

22/01/2019 16:15

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godzinie 16:15  w Auli Urzędu Miasta Otwocka (budynek A pokój nr 16).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał:
a) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otwock i Gminy Karczew,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Różana),
c) w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w prawo własności tych gruntów,
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Tadeusza Kościuszki),
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Wierchowa itd.),
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej z dotychczasowymi najemcami umów najmu lokali (ul. Wawerska).
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.