Porozumienie

Autor: Administrator serwisu

POROZUMIENIE NR 7/2016

zawarte w dniu 30.06.2016 r. w Otwocku pomiędzy Miastem Otwock, z siedzibą 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez Wiceprezydent Miasta Otwocka Panią Agnieszką Wilczek, a Firmą Optyka – Okulistyka Aleksander Tracewicz Sp.J. z siedzibą przy ul. 3 maja 148, 05-420 Józefów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000329518, reprezentowaną przez Panią Beatę Grzelak na podstawie upoważnienia z dnia 29 czerwca 2016 roku, udzielonego przez Pana Aleksandra Tracewicz – wspólnika, zwaną dalej „Partnerem”.

§ 1

Porozumienie zawiera się w celu realizacji na terenie miasta Otwocka Programu „Rodzina 3+”, zwanego dalej „Programem”, przyjętego Uchwałą nr XLI/421/13 Rady Otwocka z dnia 1 października 2013 roku w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka - zwaną dalej „Uchwałą”.

§ 2

 1. Partner dobrowolnie zobowiązuje się do realizacji oferty promocyjnej dla uczestników Programu. Oferta powinna być uwidoczniona w cenniku Partnera. Z oferty promocyjnej może korzystać zarówno cała rodzina wielodzietna, w rozumieniu Uchwały, jak i poszczególni jej członkowie.
 2. Zakres oferty promocyjnej oraz miejsca, w których będzie ona realizowana, określa załącznik do porozumienia.

§ 3

 1. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z oferty w ramach Programu będzie przedłożenie przez osoby, o których mowa w § 2 ust.1 Karty Rodzina 3+ – zwanej dalej „Kartą”.
 2. Regulamin wydawania i użytkowania Karty określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 208 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu wydawania i korzystania z Kart Rodzina 3+.
 3. Wzór Karty określa załącznik nr 2 do Regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Wyłącznym wydawcą Karty jest Urząd Miasta Otwocka, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5.

§ 4

W celu realizacji przedmiotu porozumienia Miasto zobowiązuje się do:

 1. Opracowania listy uprawnień dla rodzin wielodzietnych objętych Programem wraz ze wskazaniem miejsca realizacji.
 2. Opublikowania listy uprawnień oraz znaków firmowych Partnera Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Otwocka.
 3. Umożliwienia wykorzystywania przez Partnera Programu logo Miasta Otwocka w informacjach dotyczących uczestnictwa w Programie.
 4. Przyznania Partnerowi tytułu „Firma Przyjazna Rodzinie”. Partner może używać tego tytułu w ramach promocji własnej działalności.
 5. Udostępnienia Partnerowi niezbędnych materiałów informacyjno- promocyjnych o Programie.

§ 5

W celu realizacji przedmiotu porozumienia Partner zobowiązuje się do:

 1. Udzielenia ulg/zniżek w zakresie określonym w § 2 niniejszego porozumienia.
 2. Oznaczenia w lokalu, w miejscu widocznym, logo Programu.
 3. Umieszczania informacji o udziale w Programie na swojej stronie internetowej oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych.

§ 6

Zważywszy, że przystąpienie do porozumienia jest dobrowolne, Partner oświadcza, że z tytułu realizacji postanowień porozumienia nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Miasta.

§ 7

 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony od dnia zawarcia.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku rażącego naruszenia porozumienia każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Spory mogące wynikać z realizacji porozumienia Strony rozstrzygać będą polubownie.

§ 10

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
 

Oferta obowiązująca w ramach Programu „Rodzina 3 +”.

Adresy/y siedziby Partnera

Wielkość ulg/zniżek - %

Oferta (zakres towarów i usług objętych ulgą/zniżką)   Uwagi
05-420 Józefów, ul. 3 Maja 148
tel.22 610 79 92

15%

15%

10%

na okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne

na badania optometryczne i okulistyczne

na akcesoria okularowe

 

 ikona strzałka Skan podpisanego dokumentu