Pomoc w usunięciu azbestu w 2022 r.

Autor: Administrator serwisu

14/04/2022

Usuń azbest w 2022 roku!

W 2022 r. Miasto Otwock kolejny raz zamierza pomóc mieszkańcom Otwocka             w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest w ramach realizacji  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Otwocka, woj. mazowieckie, na lata 2008-2032” przyjętego Uchwałą Nr XLVII/358/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 27.04.2010r., korzystając z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z regulaminem Programu WFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym również wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy (Wniosek w postaci Oświadczenia składają do Prezydenta Miasta Otwocka).

Miasto w oparciu o oświadczenia właścicieli nieruchomości zleci firmie wyłonionej
w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w rzez Gminę odbiór zdemontowanych płyt azbestowych ze zgłoszonych nieruchomości.  

 

W związku z tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które            mają zdemontowane płyty azbestowe lub zamierzają w 2022 r. wymieniać dach pokryty płytami azbestowymi i chcą skorzystać z pomocy powinny najpóźniej do 31 marca br. złożyć w tut. Urzędzie:

 

-        „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.)

 

-        oświadczenie właściciela nieruchomości, że zamierza w 2022 r. demontować dach
z płyt azbestowo – cementowych i pokryje koszty demontażu oraz nowego dachu
z własnych środków oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na nieruchomości;

 

lub

 

-        oświadczenie właściciela nieruchomości, że płyty azbestowe, zostały zdemontowane
i obecnie są składowane na działce oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;

 

-        kopię zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo – cementowych dla budownictwa oraz montażem nowego pokrycia dachowego w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku (Otwock ul. Komunardów 10)

 

 

Druki Oświadczenia oraz „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” do pobrania ze strony internetowej Miasta Otwocka

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu,  numer telefonu (22) 779 – 20 – 01 wew. 171 lub drogą elektroniczną adres e-mail: srodowisko@otwock.pl

Pliki do pobrania:

Druk oświadczenia

Druk informacja o wyrobach zawierających azbest


Galeria