Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

25/11/2019

Posiedzenie połączonych Komisji: Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godzinie 16:00
w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok,

b)      rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka
z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035,

c)      rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości w 2020 roku,

d)     rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 roku,

e)      rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Otwock prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy
ul. Batorego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30/1 z obrębu 134,

f)       rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/168/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego,

g)      rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony,

h)     rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony,

i)       rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Otwocka.

4.             Przedstawienie i omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
5.             Sprawy różne, wolne wnioski.
6.             Zakończenie obrad.