Połączone posiedzenie Komisji

Autor: Biuro Rady Miasta

08/08/2019

 

Posiedzenie połączonych Komisji: Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 14:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Rozpatrzenie pism i projektów uchwał:

a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

b. Rozpatrzenie pisma Oświaty Miejskiej w Otwocku, sygn. Oś.M.Ks.0712.97.2019 z dnia 24 lipca 2019 r., dot. zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek dla nauczycieli od 01.09.2019 r,

c.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok,

d.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032,

e.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie skrzyżowania ulic Pułaskiego i Poniatowskiego,

f.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mieszka I, Tysiąclecia i Rycerskiej w ramach zadania budżetowego pn. Program „Razem bezpieczniej”,

g.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwocka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

 h.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SOWA - oświetlenie zewnętrzne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka”.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.