Patronat honorowy

Jak otrzymać patronat honorowy Prezydenta Miasta Otwocka?

Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. 1 lub przesłać na adres Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock.

Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezydenta, jak również wsparcia finansowego, bądź organizacyjnego. O środki finansowe ubiegać można się wyłącznie w konkursach grantowych organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta Otwocka i jednostki organizacyjne miasta.

W przypadku organizacji imprez charytatywnych podczas których przeprowadzane są zbiórki publiczne organizator zobowiązany jest do zgłoszenia zbiórki w portalu zbiórek publicznych Zbiórki.gov.pl. Dokonanie zgłoszenia spoczywa na organizatorze i jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o patronat honorowy. 

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. 

Decyzja o odmowie udzielenia patronatu honorowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Otwocka może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu. 

Kto może ubiegać się o patronat honorowy Prezydenta Miasta Otwocka?

Każdy, kto organizuje wydarzenie kulturalne, edukacyjne, sportowe lub inną uroczystość o charakterze społecznym.

Co daje patronat honorowy Prezydenta Miasta Otwocka?

  • podkreśla rangę wydarzenia;
  • pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej miasta oraz w rozsyłanym elektronicznie newsletterze

Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Otwocka zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym we wszystkich materiałach organizatora [logotyp zostanie przesłany na adres e-mail wskazany we wniosku],
  • dołączenia linku www.otwock.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora,
  • przesłanie najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem elektronicznej wersji programu imprezy i jej opisu [format .doc] na adres e-mail podany w odpowiedzi na wniosek o przyznanie patronatu.

 

ikona strzałka Dokumenty do pobrania:  Wniosek o przyznanie patronatu honorowego PMO - wersja DOC (53 KB)