Otwocka Rodzina 3+

logo programu rodzina 3+

Od 1 października 2019 r. weszła w życie Uchwała Rady Miasta Otwocka nr XVI/156/19  z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka.

Program Rodzina 3+ skierowany jest do rodzin posiadających trójkę bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia bądź do 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a także do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta przysługuje bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko
w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

By móc skorzystać z Programu Rodzina 3+ należy złożyć wniosek o "Kartę Rodziny 3+", która wydawana jest przez Prezydenta Miasta Otwocka. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka - ul. Armii Krajowej 5, bud. "B" na parterze.

Posiadanie karty Rodzina 3+ uprawnia do:

1)    dopłaty w wysokości 50 % do dziennej opłaty za wyżywienie w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock,
z zastrzeżeniem osób, które objęte są inną formą dożywiania lub które spełniają kryteria do objęcia nią;

2)    dopłaty w wysokości 50 % do dziennej opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Otwocku.

 

Samorządowe instytucje kultury ustalają wysokość zniżek w wysokości 50 %
jednorazowego świadczenia w skali miesiąca. Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu obowiązujących zniżek podmioty określają w swoich regulaminach.

 

Kartę „Rodzina 3+” wydaje się na okres jednego roku, liczony począwszy od daty złożenia wniosku, po którego upływie ważność Karty wygasa.

Porozumienie 

Wniosek o wydanie karty Rodzina 3+ do pobrania

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - do pobrania

 

Link uchwały do pobrania:

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_08/BIPF590B0C528EC0BZ/156.pdf

 


Artykuły