Otwarte Szkoły Otwocka

"OTWARTE SZKOŁY OTWOCKA" jest projektem, który za cel stawia unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie Miasta Otwock. Projekt będzie realizowany w każdej z 10 Szkół Podstawowych.

W ramach projektu zostanie wdrożonych 10 kompleksowych programów edukacyjno - rozwojowych obejmujących uczniów i nauczycieli. Zostanie też zakupione doposażenie dydaktyczne sal lekcyjnych (pracowni dla przedmiotów ścisłych/TIK i sprzęt diagnostyczny oraz do terapii specjalistycznych).

Działania polegać będą m.in. na: wsparciu kompetencji kluczowych i powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych uczniów ww. 10 szkół, wzmocnieniu nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacji wsparcia

dla uczniów wykazujących problemy w nauce i o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz z niepełnosprawnościami.

W projekcie udział weźmie co najmniej 784 uczniów (np. zajęcia pozalekcyjne) i 105 osób z kadry dydaktycznej (gł. szkolenia doskonalące skorelowanych z kształceniem uczniów)

 

 Całkowita wartość projektu - 2 871 349,56 zł

Dofinansowane z UE -  2 719 947,04zł

Wkład własny Miasta Otwocka to 151 402,52 zł (jest to wkład niepieniężny w postaci udostępnienia na potrzeby realizacji projektu sal lekcyjnych).