Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Portal Miasta Otwocka

Miasto Otwock zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Miasta Otwocka.

 • Data publikacji strony internetowej:2015-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia oraz obrazy zamieszczone przed wprowadzeniem zmian w dostępności strony internetowej posiadają opisy alternatywne. Opisy alternatywne będą sukcesywnie uzupełniane.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-11-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności - Pan Tomasz Boceński.
 • E-mail: tbocenski@otwock.pl
 • Telefon: 22 779 20 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Otwocka zlokalizowany jest w centrum miasta Otwocka, przy ul. Armii Krajowej blisko przystanków autobusowych: ZTM 702 - ul. Armii Krajowej, linii prywatnej MINIBUS - ul. Andriollego oraz stacji PKP - ul. Orla
Urząd mieści się w 3 budynkach oznaczonych literami A, B i C.

Dostępność architektoniczna budynku A :
 • Do budynku A prowadzą trzy dojścia:  od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Na parterze budynku brak toalety.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek A jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
 • Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ul Armii Krajowej 5.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność architektoniczna budynku B :
 • Do budynku B prowadzą trzy dojścia:  od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I i  II piętro budynku prowadzi klatka schodowa – na wprost wejścia głównego.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek B jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
 • Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ul Armii Krajowej 5.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dostępność architektoniczna budynku C :
 • Do budynku C prowadzą trzy dojścia:  od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
 • Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma platform, wind ani pętli indukcyjnych.
 • Drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Na parterze budynku brak toalety.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek C jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
 • Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ul Armii Krajowej 5.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.