Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Windykacja

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie miasta Otwocka (również te osoby, które nie są zameldowane);
  • jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

UWAGA! OD 1 STYCZNIA 2021 r.:

  • OBOWIĄZUJE NOWA, UJEDNOLICONA STAWKA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 36,00 ZŁ/OSOBA/MIESIĄC;
  • KAŻDEGO MIESZKAŃCA OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ODPADÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ( t. j. Dz.U. 2020 r., poz. 1439)
  • WPROWADZONO ZWLONIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI W WYSOKOŚCI 1,00 ZŁ/OSOBA/MIESIĄC – DLA MIESZKAŃCÓW KOMPOSTUJĄCYCH W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH ODPADY ZIELONE I KUCHENNE (aby zwolnienie obowiązywało, należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odnośnik: DEKLARACJA);
  • W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W PREPISÓW, DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH – OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA, W WYSOKOŚCI 144,00 ZŁ/OSOBA/MIESIĄC.

 

TERMIN:

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Przykład: Termin opłaty za styczeń 2021 roku - mija 15 stycznia 2021 roku.

Można dokonywać wpłat z góry za kilka lub kilkanaście miesięcy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpłacona w terminie staje się zaległością i skutkować będzie między innymi:

* naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,

* podjęciem działań windykacyjnych i naliczeniem kosztów upomnień,

* skierowaniem tytułów wykonawczych do prowadzenia egzekucji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1427)

* naliczeniem kosztów egzekucyjnych.

SPOSÓB:

Wpłaty należy dokonywać przelewem lub gotówką, na indywidualne konto bankowe. Bez prowizji wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać w placówkach Banku Spółdzielczego w Otwocku, znajdujących się: przy ul. Kołłątaja 1b.

Indywidualny numer rachunku bankowego można odebrać osobiście – w Urzędzie Miasta Otwocka (przez usługę City Box), pod numerem telefonu 22 / 779-60-54 lub drogą elektroniczną pisząc na adres odpady@otwock.pl