Opłaty

 OPŁATY ZA M-C  GRUDZIEŃ 2023 •


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku. W skład opłaty wchodzi:

  • Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do 5 lat przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Miasto Otwock. Opłata dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
  • Opłata za wyżywienie dziecka  - dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł. za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek
Zasady pobierania opłat za przedszkole:
  • Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy wnosić z dołu do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
  • Opłat za wyżywienie dziecka należy dokonywać z góry do dnia10 każdego miesiąca.
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka
wnoszone są przelewem na podane niżej numery rachunków bankowych na podstawie rozliczenia sporządzonego przez intendenta
  • 09 8001 0005 2001 0007 9950 0002 - pobyt /tzw. opłata godzinowa/
  • 36 8001 0005 2001 0007 9950 0001 - wyżywienie

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który wnoszona jest opłata oraz tytuł wpłaty: opłata za pobyt lub opłata za żywienie.