Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach została opublikowana 9 września 2015 r. Jako pierwsze zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące "dużej" Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Art. 1 pkt 32 oraz art. 4 ust. 1 dotyczące Rad Działalności Pożytku Publicznego nowelizacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 24 września 2015 r.
Art. 4 nowelizacji, to przepis przejściowy mówiący o zasadach stosowania dotychczasowych przepisów dotyczących rad.
Wszystkie pozostałe przepisy ustawy zaczną obowiązywać 60 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 9 listopada 2015 r.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowelizacja to:

 • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
 • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
 • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie);
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • wprowadzenie sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%;
 • wprowadzenie zasad informowania o środkach z 1 proc. wykorzystywanych przez OPP w kampaniach jednoprocentowych;
 • nowe obowiązki dla administracji w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy.
 • utworzenia Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%;
 • informowania o możliwości (lub braku możliwości) wyboru organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • ograniczenia trwania kontroli do 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego w odniesieniu do kontroli prowadzonych przez MPiPS w stosunku do OPP;
 • zredukowania obowiązków sprawozdawczych dla fundacji posiadających status OPP;
 • wprowadzenia nowych obowiązków dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy (rocznych i wieloletnich);
 • uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli;
 • wyposażenia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w większe uprawnienia w zakresie wnioskowania o wykreślnie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o posiadanym przez daną organizację statusu pożytku publicznego jeśli ta organizacja prowadzi swą działalność niezgodnie z przepisami ustawy.
 • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach do pobrania