Nowe druki dla organizacji pozarządowych

Autor: Prezydent

09/05/2016

10 maja br. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych, które ubiegają się o dofinansowanie z publicznych środków.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępne jest na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570 .

Rozporządzenie określa:

1)     uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego,

2)     uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Artykuł 19a ust. 1 ustawy o pożytku dotyczy zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu, czyli tzw. "małych grantów". Samorząd może je przyznawać pod określonymi warunkami, a najważniejsze z nich to lokalny lub regionalny charakter zadania, wysokość dotacji ograniczona do 10 tys. złotych oraz czas realizacji nie dłuższy niż 90 dni, to organizacja decyduje czy wybiera formę powierzenia (dotacja pokrywa wszystkie koszty zadania) czy wsparcia (organizacja oprócz dotacji korzysta też z innych środków, żeby sfinansować zadanie).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 10 maja 2016 r.

Oferty na „małe granty”  składane na starych drukach, nie będą rozpatrywane z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Nowe formularze są znacząco uproszczone. Część merytoryczna składa się tylko z dwóch pól – opisu zadania i rezultatów. Zdecydowanie prostszą konstrukcję ma też kosztorys (budżet). Zrezygnowano z pozostałych pól w tym z harmonogramu. Do zadań realizowanych w tym trybie stosować należy ten sam ramowy wzór umowy, który obowiązuje przy otwartych konkursach ofert.