Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

26/06/2018

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej na terenie naszego powiatu!

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

■ osoby do 26. roku życia

■ seniorzy po ukończeniu 65 lat

■ osoby fizyczne, którym w okresie roku

poprzedzającego zostało przyznane świadczenie

z pomocy społecznej na podstawie ustawy

o pomocy społecznej

■ osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

■ kombatanci, weterani

■ osoby, które w wyniku wystąpienia klęski

żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii

technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia

lub poniosły straty

■ kobiety w ciąży

 

JAKĄ POMOC MOGĘ UZYSKAĆ?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

■ prawa pracy,

■ przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

■ prawa cywilnego,

■ spraw karnych,

■ spraw administracyjnych,

■ ubezpieczenia społecznego,

■ spraw rodzinnych,

■ prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wykaz nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu otwockiego 2018