Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI Samorząd Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Budynki - ozdobnik
2024-06-05

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu  07 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 15:00 w Biurze Rady Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.   Stwierdzenie poprawności zwołania posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie    proponowanego porządku obrad.

2.  Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3.  Omówienie zarządzeń:

  1. zarządzenia Nr 62/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2023 rok,
  2. zarządzenia Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023 oraz Zarządzenia Nr 83/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 63/2024.
  3. zarządzenia Nr 64/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanic mienia Miasta Otwocka
  1. Omówienie sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. składającego się z: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego; łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego; łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu  budżetowego.
  2. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka.
  3. Omówienie spraw bieżących.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.