Nadzwyczajna IV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

27/12/2018

Transmisja na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCwyquHeRqzk0qOcVRcBSKxw/live

 

Nadzwyczajna IV Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się 27 grudnia (czwartek) 2018 roku o godzinie 16:30  w auli w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   a. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok,

   b. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

   c. zmieniająca uchwałę Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej

      Progrnozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2023.

   d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy w sprawie umów

       dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku (ul. Wspólna, ul. Dwernickiego, ul. Lennona),

   e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat z dotychczasowymi najemcami umów najmu garaży i boksów

       motocyklowych (ul. Lennona),

   f. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock na czas

      określony (Szkoła Podstawowa Nr 12),

   g. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych

       stanowiących własność Gminy Otwock na okres dłuższy niz 3 lata,

   h. w sprawie zmian stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Otwocka,

   i. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka,

   j. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej - doraźnej komisji Rady Miasta

     Otwocka.

4. Zakończenie obrad.