Monitoring odorowy

1. Badania zlecone przez Prezydenta Miasta Otwocka w 2015r.

Pomiary odorów - Instytut Odlewnictwa w Krakowie

W dniu 17 czerwca 2015r. Prezydent Miasta Otwocka zawarł umowę z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie w sprawie pomiaru odorów wokół instalacji Sater Otwock i PPHU Lekaro.
W czerwcu, lipcu i sierpniu 2015 r. pobierane były próbki powietrza - w czerwcu przez pracowników Instytutu, w lipcu i sierpniu (dwukrotnie) przez Mieszkańców osiedli Świerk i Jabłonna - do przekazanych przez Instytut próbników i przesłane do Krakowa.
Zgodnie z umową Instytut Odlewnictwa przekazał Prezydentowi Miasta Otwocka wyniki badań.

Badania odorów przeprowadzone przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie wykazały wprawdzie występowanie w powietrzu różnych substancji, które mogą powodować uciążliwość zapachową i mogą pochodzić z instalacji zajmujących się odpadami, jednak nie wskazano jednoznacznie, z którego zakładu mogą pochodzić. Nie stwierdzono występowania substancji w stężeniach szkodliwych.

ikona strzałka Sprawozdanie z badań do pobrania

Pomiary mikrobiologiczne

W dniu 14 września 2015r. Prezydent Miasta Otwocka zawarł umowę z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny na badanie powietrza wokół instalacji Sater Otwock i PPHU Lekaro pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych - bakterie i grzyby chorobotwórcze;

W dniu 14.09.2015 r. - pobrano próbki powietrza w 6 punktach w sąsiedztwie w/w instalacji.

W podsumowaniu badań stwierdzono, że jednorazowe pomiary nie dają możliwości oceny wpływu instalacji na jakość powietrza pod względem mikrobiologicznym, szczególnie biorąc pod uwagę, że badania przypadły w okresie dużego stężenia grzybów mikroskopowych nawet w powietrzu „czystym”. Nie stwierdzono wpływu instalacji na czystość mikrobiologiczną powietrza przy najbliższych zabudowaniach. Jedynie na stanowisku położonym w odległości 50 metrów od ogrodzenia Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych P.P.H.U. Lekaro w Woli Duckiej, po stronie zawietrznej, oznaczone stężenie bakterii w powietrzu świadczyło o emisji bakterii powodowanej bezpośrednio przez ten obiekt. Poza tym przeprowadzone badania rekomendowano jedynie jako rozpoznanie problemu, wymagającego długookresowych badań i obserwacji.

ikona strzałka Sprawozdanie z badań do pobrania

ikona strzałka Interpretacja wyników do pobrania

 

2. Bieżący monitoring:

Wszelkie sygnały od mieszkańców są sprawdzane w terenie poprzez wyjazdy terenowe pracowników Urzędu Miasta.  Analizując  obserwacje terenowe pracownicy  podpierają się informacjami meteorologicznymi pochodzącymi z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ze stacji pomiarowej na składowisku Amest Otwock dot. m.in. bieżącej temperatury powietrza, kierunku wiatru.  W ten sposób ustalane jest źródło uciążliwości zapachowych.

W roku 2016 głównym emitentem tych uciążliwości w większości przypadków był zakład P.P.H.U. Lekaro, znajdujący się na terenie Gminy Wiązowna. W tych przypadkach interwencje mieszkańców są przekazywane do Wójta Gminy Wiązowna oraz/lub do zakładu Lekaro, a także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o ustalenie przyczyn tych uciążliwości oraz podjęcia stosownych działań celem wyeliminowania tego zjawiska na przyszłość.


3. Działania planowane:

We wrześniu 2016r. Prezydent Miasta Otwocka zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji na temat możliwości przeprowadzenia przez WIOŚ badania jakości powietrza w rejonie funkcjonowania instalacji firmy P.P.H.U. LEKARO i składowiska odpadów firmy Amest Otwock Sp. z o.o. (na terenie osiedli Jabłonna i Świerk w Otwocku, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 w Otwocku oraz w miejscowościach Wola Ducka, Gmina i Pogorzel) pod kątem uciążliwości odorowych zgłaszanych przez mieszkańców tych terenów.

W odpowiedzi na powyższe Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie m.in. wskazał Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej jako laboratorium posiadające akredytację do wykonania oceny stężenia odorów w próbkach powietrza metodą olfaktometrii dynamicznej. Zdaniem WIOŚ w Warszawie proces pomiaru jest długotrwały, a stwierdzenie negatywnego oddziaływania instalacji do przetwarzania odpadów na zdrowie ludzi zamieszkujących teren wokół w/w instalacji wymagałoby przeprowadzenia kompleksowych, interdyscyplinarnych badań monitoringowych, w tym badań jakości powietrza oraz badań konkretnej populacji ludzi narażonych na oddziaływania przedmiotowych instalacji.

Wydział Ochrony Środowiska uzyskał już wstępne informacje w sprawie metodyki badań prowadzonych przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej w zakresie olfaktometrii dynamicznej. Obecnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia kompleksowych badań w rejonie RIPOKów w 2017r.