Milion złotych z budżetu krajowego na boisko na Ługach

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

23/05/2018

Miasto Otwock ma to szczęście, że w tym roku poza pozyskaną dotacją unijną w wysokości 4,3 mln złotych na rewitalizację parku, dzięki staraniom poseł Anity Czerwińskiej w budżecie państwa również zostało zapisane 1 mln złotych na ten cel.

Niestety, ze względu, że środki zostały zapisane w budżecie wojewody mazowieckiego przyjęcie obydwóch dotacji wyklucza się. Nic straconego, dodatkowy milion może być przeznaczony na inne inwestycje w Otwocku. Na najbliższej sesji Wiceprezydent zawnioskuje o przesunięcie środków na pokrycie wkładu własnego celem możliwości realizacji kompleksu boisk przy osiedlu Ługi.

Nie oznacza to w żadnym wypadku, że projekt rewitalizacji parku nie będzie realizowany. W kwietniu została podpisana umowa o dofinansowanie rewitalizacji dotacją z UE w kwocie 4,3 mln złotych. Projekt rozpocznie się w tym roku, a zakończy do końca przyszłego. W ramach projektu zostanie zrewitalizowany park oraz dwa skwery. (Więcej tutaj: http://www.otwock.pl/umowa-na-dotacje-na-rewitalizacje-parku-miejskiego-i-skwerow-podpisana,ne,mg,6,2020.)

Pierwsze przetargi zostały już ogłoszone. W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane.

 

Park miejski od wielu lat czeka na rewitalizacje. Miasto Otwock już w 2015 roku rozpoczęło prace projektowe. W kolejnych latach poszukiwano dodatkowych źródeł na sfinansowanie rewitalizacji.

DOFINANSOWANIE
Z UNII EUROPEJSKIEJ

DOFINANSOWANIE
Z BUDŻETU KRAJOWEGO

 Kwota – 4,3 mln zł

 Kwota 1 mln zł

Wrzesień 2016 r. miasto Otwock wystąpiło z wnioskiem o udzielenie 4,3 mln dotacji unijnej.

Grudzień 2017 r. Pani Poseł Anita Czerwińska złożyła wniosek o zabezpieczenie 1 mln złotych w budżecie krajowym.

17 lutego 2018 roku – oficjalna informacja o przyznanej dotacji unijnej.

27 lutego 2018 r. miasto otrzymało informację o zabezpieczonych środkach oraz o możliwości pozyskania ich za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ).

28 lutego 2018 r. miasto złożyło stosowny wniosek.

Podczas spotkań z MWKZ nie wyraził on zgody na pokrycie kosztów zakupu materiałów na płytę główną ani kosztów remontu fontanny. (Niestety ani fontanna ani płyta główna nie są zabytkami.) Wg. interpretacji MWKZ dotacja mogła  być udzielona jedynie na prace bezpośrednio związane z „ działaniami zmierzającymi do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu”. [1]

Ostatecznie konserwator zaproponował sfinansowanie nasadzeń i zieleni. Na spotkaniach nie była omawiana żadna zmiana harmonogramu realizacji prac. Jeżeli miasto przyjęłoby dotację od konserwatora zabytków na sfinansowanie nasadzeń, musiałoby zrezygnować z pozyskanej wcześniej dotacji unijnej, aby zapobiec  zarzutowi podwójnego finansowania wydatków.

Kwiecień 2018 – miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja ma rozpocząć się w 2018 r. a zakończyć w 2019r.

Rozważano możliwość  bezpośredniej dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego. Jednakże dotacje przyznawane bezpośrednio przez wojewodę mazowieckiego powinny spełniać następujący warunek: dotyczą zadania, które „nie jest objęte w żadnym zakresie dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. [2]

 

Ponieważ przyjęcie 1 miliona zł dotacji na rewitalizację parku z budżetu krajowego wiązać by się musiało z rezygnacją z dotacji unijnej, zasadnym byłoby przeznaczyć dotację na inne cele. Zgodnie z wytycznymi urzędników Wojewody Mazowieckiego dotacja mogłaby być udzielona na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i dotyczyć inwestycji oświatowej w Otwocku.

 

 


[1] Regulamin przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji wojewódzkiego mazowieckiego konserwatora zabytków.

[2] Zasady wydawania przez ministra rozwoju regionalnego opinii w zakresie finansowania z dotacji celowych budżetu państwa działań w zakresie polityki rozwoju, stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z artykułem 20 a ustawy z 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki i rozwoju.