Mapa aktywności

 „Mapa Aktywności” – organizacji pozarządowych i inicjatyw działających na terenie Miasta Otwocka jest bazą danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy.

„Mapa Aktywności” została utworzona na podstawie danych uzyskanych od organizacji pozarządowych w formie wypełnionych ankiet.
Za treść umieszczonych informacji dotyczących poszczególnych organizacji odpowiadają przedstawiciele organizacji wypełniający ankietę.
Głównym celem niniejszego wykazu jest zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o organizacjach pozarządowych a także wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych oraz pełniejsze wykorzystanie przez gminę zasobów organizacji dla dobra wspólnoty samorządowej.
Organizacjami pozarządowymi zgodnie z definicją zawartą w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), są nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw w tym fundacje i stowarzyszenia.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z:

  1. organizacjami pozarządowymi,
  2. osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
  4. prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji.
Zasady aktualizacji danych umieszczonych w Mapie Aktywności zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Otwocka Nr 221/05 z dnia 28.12.2005 r.