Małe granty

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym,
  4. o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja;
  5. termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego);
  6. ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert;
  7. projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Otwocka, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:
kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura podawczego Urzędu Miasta Otwocka, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Otwocka,
na stronie internetowej www.otwock.pl/ współpraca z organizacjami /NGO/ pozakonkursowy tryb udzielania dotacji,
w Biuletynie Informacji Publicznej.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.