LXXV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

02/12/2022 19:00

Na podstawie § 7 ust.1 i 4 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), w związku z uchwałą nr LXXIII/776/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu trybu obradowania Rady Miasta Otwocka w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zostaje zwołana LXXV Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym w dniu 05 grudnia 2022 roku o godz. 19:00.

Zmiana godziny rozpoczęcia sesji na godzinę 21:00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
  4. Zakończenie obrad.