LXXIV sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

21/11/2022 16:00

Na podstawie § 7 ust.1, 2 i 3 Statutu Miasta Otwocka, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), w związku z uchwałą nr LXXIII/776/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu trybu obradowania Rady Miasta Otwocka w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zostaje zwołana LXXIV Sesja Rady Miasta Otwocka w terminie 29 listopada (wtorek) 2022 roku o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników
  mienia Gminy Otwock na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2  w Otwocku przy ul. Józefa Poniatowskiego 47/49 .
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/16/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 – 2027.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Sportowa 4)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Karczewska 47, ul. Gabriela Narutowicza 53)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Struga 4a, ul. Ziołowa 9)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności, na zamianę i na nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminy Otwock.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Gminy Otwock nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Górnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 134/2 z obrębu 10.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przez Gminę Otwock.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą ”Wólka Mlądzka – etap I”.
 16. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 17. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.