LXXIII Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

10/11/2022 20:00

Na podstawie § 7 ust.1 i 4 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję

LXXIII Sesję Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym w dniu 14 listopada 2022 roku o godz. 20:00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partycypację Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno-budowlanym, polegającym na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Otwocku realizowanego przez Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku z finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego.
  6. Zakończenie obrad.