LXXII Sesja Rady MIasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

17/10/2022 16:00

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zostaje zwołana LXXII Sesja Rady Miasta Otwocka w terminie 25 października (wtorek) 2022 roku o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Otwock zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi Powiatu Otwockiego dotyczącego wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Otwocka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
  6. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych za 2021 r.
  7. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
  8. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.