LXX Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

04/10/2022 16:30

Na podstawie § 7 ust.1 i 4 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zostaje zwołana LXX Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym w dniu 6 października   2022 roku o godz. 16:30.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej obejmującej nowo uruchamiane linie autobusowe przez miasto Otwock.
  6. Zakończenie obrad.