LXVII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

22/08/2022 16:00

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miasta Otwocka - uzupełnienie

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zostaje zwołana LXVII Sesja Rady Miasta Otwocka w terminie 24 sierpnia (środa) 2022 roku o godz. 16:00 w Auli Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku w trybie hybrydowym.Informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w sesji zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zaproponowany porządek posiedzenia pozostaje bez zmian.

 

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zostaje zwołana LXVII Sesja Rady Miasta Otwocka w terminie 24 sierpnia (środa) 2022 roku o godz. 16:00 w Auli Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/605/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2022-2041.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/725/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników mienia Gminy Otwock na rzecz Przedszkola nr 18 w Otwocku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składników mienia Gminy Otwock na rzecz Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku przy ul. Michała Elwiro Andriollego 76.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skweru przy ul. Armii Krajowej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów ew.121 i 122.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Otwocka nr LXXIV/584/18 z dnia 11.10.2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic miasta Otwocka ETAP III.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic miasta Otwocka ETAP IV.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic miasta Otwocka ETAP V.
 14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Otwock.
 18. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 19. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.