LXIX Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

19/09/2022 16:00

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zostaje zwołana LXIX Sesja Rady Miasta Otwocka w terminie 27 września (wtorek) 2022 roku o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwał Rady Miasta Otwocka: nr LIX/641/22 z dnia 23 lutego 2022 r., nr LXIV/684/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., nr LXVI/726/22 z dnia 28 czerwca 2022 r., nr LXVII/735/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jabłonna”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka”, zmienionej uchwałą nr XIV/124/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr XLIX/527/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2021 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Otwocka znajdujących się na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Samorządowa – bis”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Reymonta Północ”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/182/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Reymonta”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/639/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Otwock.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na terenie Miasta Otwocka w 2022 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Kochanowskiego).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma dotyczącego ewentualnego naruszenia art. 24b ust. 1 i art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przez Radnego Rady Miasta Otwocka i przekazania zgromadzonego materiału do Wojewody Mazowieckiego.
 14. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 15. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.