LXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

13/07/2018 16:00

LXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 16 lipca 2018 r. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Ambasadorska),

d) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka Nr LXVII/520/18 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2018 r.”

4. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miasta Otwocka w sprawie pośmiertnego  nadania   generałowi brygady Julianowi Filipowiczowi stopnia generała dywizji.

5. Zakończenie obrad.