LXIII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

22/03/2018 14:00

LXIII Sesję Rady Miasta Otwocka:

w terminie: wtorek 27 marca 2018 r. o godzinie 14:00,

w miejscu: aula w siedzibie Urzędzie Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miasta Nr LXI, LXI – kontynuacja, LXII.

4.      Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia programu Rodzina N+ na terenie Miasta Otwocka;

b) w sprawie zmiany statutu  Ośrodka Kultury i Sportu w Otwocku;

c) w sprawie podziału Miasta Otwocka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

d) w sprawie podziału Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

e) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na okres do 3 lat (ul. Wiejska);

g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Górnośląska);

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Świderska);

i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Kościuszki 35);

j) w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic na terenie miasta Otwocka;

k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność i współwłasność Gminy Otwock na czas określony (ul. Zaciszna);

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Kaczeńców);

m) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Otwock jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

n) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock;

o) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Otwockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku;

p) w sprawie zmiany uchwały nr LI/391/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka;

q) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazw „PKP I”;

r) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazw „Klonowa”;

s) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazw „Cmentarz”;

t) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla „Ługi Północne” miasta Otwocka pod nazw „Ługi Północne - bis”;

u) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/95/2007 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 listopada 2007 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

V) w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”;

w) w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka;

 

 5.      Informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku dot. analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.

6.      Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

7.      Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

8.      Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

9.      Zapytania i wolne wnioski.

10.  Zakończenie obrad.