LX sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

31/01/2018 14.00

LX sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 01 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miasta

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok,

   b) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu remontu chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8,

   c) w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych,

   d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej,

   e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”,

   f) w sprawie udzielenia rzeczowej pomocy Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wysokości od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej.

   g) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

   h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 19/2 w obr. 31 położonej w Otwocku przy ul. Ługi,

   i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock położonych w Otwocku u zbiegu Andriollego, Kupieckiej i Staszica,

   j) w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie Miasta Otwocka,

   k) w sprawie zmiany uchwały nr LIX/452/17 w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Ośrodka Kultury,

  l) w sprawie zmiany uchwały nr LIX/456/17 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka” na rok 2017.

5. Rozpatrzenie pisma spółki Eneris Surowce (data wpływu do Urzędu Miasta: 12 grudnia 2017 r.) oraz kwestii propozycji zwiększenia limitów składowania z 40 tys. ton/rok do 100 tys. ton/rok zaproponowanej przez Prezydenta Miasta Otwocka.

6.  Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Otwocka informacji nt. stanu postępowań sądowych z udziałem Miasta Otwock w sprawie:

      a. spółki Sater/Amest

      b. spółki Dorex

7. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

8. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka w tym:

       a. sprawozdanie z bieżącej działalności Urzędu Miasta

       b.  sprawozdanie dt. stanu realizacji inwestycji zapisanych w Budżecie Miasta Otwocka na 2018 r.

9.  Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.