LIX sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

13/12/2017 10.00

LIX sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku przy ul. Andriollego 76.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 30 listopada 2017 r.

4. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

b) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat

c) za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystanie z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego,

d) w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/158/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcie „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Otwocka”, zmienionej Uchwałę Nr LV/562/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014 r.,

e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka” na 2017 rok,

f) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w strefie ochronnej pomnika przyrody,

g) w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Otwocku,

h) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutu Otwockiego Centrum Kultury,

i) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022,

j) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r.

k) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.,

l) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

m) w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018,

n) w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027,

o) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

p) w sprawie uchwalenia: Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu OPWiK Sp. z o.o. na okres od 21.01.2018 r. do 20.01.2019 r.,

r) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku,

s) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku,

5. Zapytania, wolne wnioski.

6. Zakończenie Sesji.