LI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

23/06/2017 11:00

LI sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 30 czerwca 2017 r. o godz. 1100  w auli Urzędu Miasta Otwocka.

  Porządek obrad:

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.        Rozpatrzenie projektów uchwał:
a.      w sprawie zamiany uchwały Nr XLIII/337/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej.
b.      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie łącznika między ul. Sołecką a ul. Kraszewskiego (chodnik);
c.       w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock;
d.      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony;
e.       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwocka na okres do 3 lat.;
f.       w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwocka na czas określony.;
g.      w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
h.      w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
i.        w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Otwocka;
j.        w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Otwocka.
k.      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka.;
l.        w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2017 r.;
m.    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na zakupie znaku aktywnego D6B w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu;
n.      w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Zaułek Portowy oraz ul. Mikołaja Reja w Otwocku poprzez wyłączenie z użytkowania;
o.      zmieniająca uchwałę Nr XLIX/381/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock.;
p.      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwocka na czas określony.;
q.      w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi od ul. Przewoskiej do ul. Stefana Okrzei składającej się z dz. ew. 151/9 i 146/6 obr. 28 w Otwocku;
r.       w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.;
s.       w sprawie skargi P.  D. S.. K S M w Otwocku na uchwałę Nr XLII/324/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 grudnia 2016 r.;
t.        w sprawie wprowadzenia zamian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;
u.      zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027.;
v.      w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Otwocka;
w.    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
x.      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Otwockim a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.;
y.      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Otwockim a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).;
z.        w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Otwocka w zakresie zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru lub rejestrów zawieranych umów;
aa.    w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwock konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017;
bb.    w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwocka na nieruchomości stanowiące własność Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczone pod drogi publiczne gminne (ul. Lecha, ul. Wronia, ul. Kmicica).;
cc.      w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki oznaczone nr ew.: 27/3, 27/4, 36/22, 36/27, 36/29, 36/30, 36/32, 37/10, 45/2, 49/1 z obrębu 31.
dd.    w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oznaczony jako działki nr ew.: 51/10, 51/12, 51/13, 51/15, 51/16, 51/18, 53/7 z obrębu 31, stanowiących własność Gminy Otwock.;      
4.        Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok, przyjętego Uchwałą Nr XVI/143/15 Rady Miasta Otwocka w dniu 23 listopada 2015 r.; 
5.        Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.; 
6.        Sprawozdanie z pracy komisji Rady.
7.         Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
8.         Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
9.         Zapytania i wolne wnioski.
10.     Zakończenie obrad.