kontynuacja XXXVI Sesji Rady Miasta

Autor: Administrator serwisu

04/10/2016 18:00

Kontynuacja XXXVI sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się
(we wtorek) 4.10. 2016 r. o godz. 1800 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

l)        w sprawie  nadania nazwy dla placu w Otwocku;

m)    w sprawie  nadania nazwy dla placu w Otwocku;

n)      w sprawie  nadania nazwy dla placu w Otwocku;

  • o)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/329/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Otwocka ma stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

p)      w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

q)      w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

r)       zmieniająca uchwałę Nr XIX/168/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2016-2022;

4. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

6. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

 7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.