Kontynuacja XLVII Sesji Rady Miasta

Autor:

05/04/2017 15.30

Kontynuacja XLVII Sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie we wtorek 11 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
j)  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;
k)  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej: ul. Sołtana na odcinku od ul. Komunardów do ul. Zielnej, ul. Zaułek Portowy oraz ul. Mikołaja Reja w Otwocku poprzez wyłączenie z użytkowania;
l)  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka;
m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przekazaniu środków na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej – ul. Przewoskiej;
n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji związanej z wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza;
o) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu budowy ciągu pieszo rowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego);
p) w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
q) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka;
r) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta – Komisji Inwentaryzacyjnej.
s) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez D. S.;
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.
7. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
8. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.