Kontynuacja posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor:

14/10/2016 11.30

Kontynuacja posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się we wtorek (18.10.2016 r.) o godz. 1130 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

b)   zmieniająca uchwałę Nr XIX/168/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2016-2022;

4. Przedstawienie przez Organ Wykonawczy Urzędu Miasta Otwocka zaktualizowanego harmonogramu inwestycji i robót wykonywanych w mieście Otwock.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie obrad.