Kontynuacja LXVII Sesji Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

11/06/2018 14.00

Kontynuacja posiedzenia LXVII Sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

4. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:

n)  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Otwocka oraz zasad ich przyznawania i wypłacania;

o)   w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Otwocka i brak reakcji gminy Otwock na wezwanie usunięcia naruszenia prawa po przez przystąpienie do procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

p)  w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)”  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Terytorialnego;

q)   w sprawie zmiany uchwały Nr. LXIV/502/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia  „Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Otwocka w 2018 roku”;

r)   w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/495/2018 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Otwockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku;

s)   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla „Ługi Północne” miasta Otwocka pod nazwą „Ługi Północne-bis”;

t)  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.