Kontynuacja LI Sesji Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

03/07/2017 17.15

Kontynuacja posiedzenia LI sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 4 lipca 2017 r. o godz. 17:15 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

aa)  w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwock konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017.

bb)  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwocka na nieruchomości stanowiące własność Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczone pod drogi publiczne gminne (ul. Lecha, ul. Wronia, ul. Kmicica).

cc)   w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki oznaczone nr ew.: 27/3, 27/4, 36/22, 36/27, 36/29, 36/30, 36/32, 37/10, 45/2, 49/1 z obrębu 31.

dd)  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oznaczony jako działki nr ew.: 51/10, 51/12, 51/13, 51/15, 51/16, 51/18, 53/7 z obrębu 31, stanowiących własność Gminy Otwock.

4. Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok, przyjętego Uchwałą
Nr XVI/143/15 Rady Miasta Otwocka w dniu 23 listopada 2015 r.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

7. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

8. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.